خط خط

سیاه مشق زلفم است

هرچه بر زیبایی این تابلو مانده

خط لبم را نستعلیق بکش

با  سرکش های هرچه سرخ تر

روی بند کلامت دیگر جای نمی گیرم

و  در تمام نشانه ها ابهامی از من مانده

نمی بینند

چطور زبر زنجیری پوزخند می زنی

و چطور زخم می زند نگاهت

که هرچه نقطه هم از چشمهایم بردارم

فقط خط های سفید را دنبال می کند

روی سیاهی پاشیده بر پیشانیم

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
درخندک

دوست گرامی سلام یک هم وطن به کمک فکری شما نیاز دارد طرح کورش برای کاهش آلودگی هوا

فري

قيج قيج قيج قيج! جوهرتان دورنگ شده اخيرا!