طوفان

طوفان از تقه‌ی در آغاز می‌شود

وقتی چشمهایم باز می‌شوند

و تار مویت پیچیده به بالشم

                               تاب می‌خورد.

لیوانت را شسته‌ای

و عطرت را به پنجره‌ی باز داده‌ای.

با تار مویت پیچ می‌خورم.

باید ایمان می‌آوردم

                    به بودنت

حالا که طوفانت می‌پیچد

پشت جفت کفشهایت

جفت جورابها

و جفت دستهایت

که برده‌ای...

منقرض می‌شوم

با لکه‌های شب مانده‌ی لیوانم

که بی‌جفت

می‌خواهیم بودنت را پنهان کنیم.

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید