خرداد

بگذار سر بگذارم

بر سردی این خیابان

و گوش بچسبانم به بادهای سالی که

چهارراه را در هلهله می رقصاند

بگذار کورمال کورمال

سر بگذارم

به خیابان سالی که نگاهمان را

هنوزخاک نکرده بود

من دیگر از  این قتل گاه  نمی ترسم

 صدای نفس هایمان را دارد

ورم های خیابان هاش.

بگذار بخوابم کنار این چهارراه سکون

برگردم به تقویمی که سراسر سرخ نبود

باد می آمد

و دردهامان

داغ بود

هنوز گفتن داشت.

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
آزاد

زندگی من بنظرم همانقدر غیرطبیعی ،نامعلوم و باور نکردنی میآید که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم-گویا یکنفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدانی را کشیده -اغلب باین نقش که نگاه میکنم مثل اینست که بنظرم آشنا میآید -شاید برای همین نقش است ، شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن میکند... صادق هدایت

رضا

صبوری می رساند هر کالی را و چه تهی می ما ند درختی که صبوری ندارند