پوچ

من

از شب خنده های تو

تا صبح تنهایی

هزار پرنده کوچ داده ام

قفسی خالی ام

با وهم صدای کبوترهایی که نیستند 

پشت پنجره ای که نیستم پشتش

 

/ 1 نظر / 2 بازدید