به روايتی...

می آيی

می گزی پوست گوزن دستکشت را

می گويی : می دانی !؟....می خواهم شوهر بکنم

خوب بکن...

فکر کردی می ميرم....

   اين سايه روشن از يه ترجمه قديمی رو کنار اصل شعر  بذاری خدا می دونه چقدر شبيه باشه...

اُه... ماياکوفسکی بيچاره...

/ 2 نظر / 3 بازدید
Mani

baba manam hamin o migam! montehaa nemidoonam cheraa hame migan ye chiz e cherti daari migi. manam migam bikhiaal. hich ghaanooni laazem nist! haalaa nemidoonam cheraa hich ki nemifahme. raasti to ham hamin o migi asan? yaa to ham...

??

ما يا کفسکی هيچم بيچاره نبود... مگه نه ممد!!