1

تمام دلخوشی ام

از آن روزها 

نیم عکست است با

لبخندی به دوربین و

نگاهی به لحظه ای گم.

دور...

دیگر کسی نمی داند

آن چهار انگشت،

 دست من است  دور بازویت

که از عکست کوتاه شده  ...

/ 8 نظر / 15 بازدید
ترانه سکوت لحظه ها

روزگار مدام در حال عکس گرفتن از بازی است که با انسانها راه انداخته . عکس میگیرد . نیم عکس هم میگیرد . اما مهم این است که دستت از دنیا کوتاه نشده است . پس به جای نگاه به نیم عکس گذشته ، به پرتره آینده فکر کن . موفق باشید .

سحر می نویسد

از عکس کوتاه می شود دستی که به خوشبختی اش حسودی میکند دستهای خیانت پیشه!