درد

روزهای آخر فقط درد دارد
تنهایی.
ویار ندارد
که دلت مدام زیر و رو شود از
حرف.
خون بر می دارد خاطراتت را

انداختنی نیست
کندن این همه رگ ....
زیادی بزرگ است.
این روزهای آخر فقط درد دارد

تنهایی

حرفت نمی گیرد.

  

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
سیامک

سلامممممممم ******@@@*********@@@ ***@@****@@****@@****@@ **@@********@@@********@@ *@@***********@**********@@ *@@********** آپم**********@@ **@@*****منتظر حضورت*****@@ ***@@**حتی واسه یه ثانیه**@@ *****@@**************@@ *******@@**********@@ **********@@****@@ *************@@@ ***************زود بیا...[گل]

رضا

واز یاد مبر که این تنهائی بوده که باعث این شعر زیبا شده ........................ روز کارگر به همه مبارک باد