مهر-سا

باید باشی

سبک سکوت کنی

باشم

و قول بدهم دیگر حرف نزنم

 تکه ها ی سال ها را کنار هم  بچینی

من بگویم خاکستری اند همه

ساکت بمانی

و نفهمم چطور می فهمی شان

باید باشی

و حرف نزنم

بخندی و من یادم برود بی رنگی ام را

تمام این تکه ها که کنار هم می گذاری

شبیه به هم اند

شبیه به من اند

بی شباهت ترین است 

جایت

خالی

 چفت نمی شود هیچ تکه ای در آن

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید