واهی

نمی دانی اما

یک بعد از ظهر بی خیال

چنان پیامبری میان روزهایت

کوچ می دهد

که حتی چراغ ها هم تقسیم می شوند

به بعد از

ظهر

و قبل از تاریخ

من ایمان دارم به این خیابان

 به زمان که ایستاده

 و بعد از آن

فقط مرور شده ام

میان روزها...

ظهور می کنند

عصرهای آن سالها

/ 0 نظر / 2 بازدید