گیس بریده

فحش رکیکی است این خیابان بر دیوار های شهر بی تو

و زن نیستم من

مگر خراب خیال های ماخولیای تو

آتش که به موهایم افتاده بود

         من فانوس به دست آتش تو را می گرداندم

جوب خونی که می گذرد از میان شهر

بدنامی تمام پری های گلداری است

 که عفت را با پر چادر به دندان می گیرند.

باد می آمد بر بی چادریم

آتش پاره شدم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
Nader

سلام آمدنم اینجا خیلی اتفاقی بود. خواندن شعرهای بی نظیرتان هم مثل همه ی کشف های دنیا اتفاقی زیباتر. آنقدر که مرض بازنویسی و بازگویی دوباره در من عود کرد. باز هم می آیم سر فرصت و باقی را می خوانم. آفرین[لبخند]

رضا

سال نو مبارک. داری شاعر میشی دختر و من ارزوی از بودن برشدن برات دارم اتیش پاره ی گیس بریده