جستجو

تنگ تر می شود نفس

بی چشم و رو خیابان ها

پنهانت می کنند

و پرچم های شادی پل

در باد سینه می گیرند

تابستان ورم می کند

زیر پاهایم

روی دنگ دنگ پله های آهنی

پله ها هرکدام قاتل اند

چرا من به قتل فکر می کنم؟

به چادر های سیاه

 آن پایین

که حتما تو را زیرشان جا داده اند

حبس می کنم تمام شهر را در سینه ام

بالهایت را قرض بده !

می خواهم غرق شوم

از این هزار توی گم

/ 0 نظر / 2 بازدید