از خوابهایم که رفته ای.

گله ای نیست.

تا چند فنجان قهوه

در انتظار فالت

 بی خواب شوم؟...

/ 0 نظر / 16 بازدید