گل بهی که می پیچد

به خاکی صورتت

ابر و باد که می شود

فصل ها می تنند به هم.

می افتم به سرمای دستها

بادبرف فقط تو را می برد

و شرجی

مثل ماری می پیچد دور گلویم.

تمام سال

می شوم حسرت یک بعد از ظهر ناکام

در چشم می مانی و دور

بادبادکی گیر کرده به سیم های برق/ 4 نظر / 2 بازدید
رضا

ان باد بادک منم ................... زیبا بود سپیده جان زیبا بود. گفته بودم تو شاعر خواهی شد.و من از خواندن شعرت لذت بردم

بیتا

باد باش باد بادک رها شود

ا.پ.م.

"تمام سال می شوم حسرت یک بعد از ظهر ناکام" تعبیر زیبایی بود...