سکون

کاشی ها باید بغضم را بفهمند

که مدام از خطها شان می گذرم

که هر چهارتا یشان را یکی نمی کنم دیگر.

کسی باید بفهمد بغضم را.

کسی نه مثل این آدم ها که خیابان ها شان  همیشه

از روبرویم است .

کسی نه مثل این خیابان ها که آدم هاش همیشه

از روبرو می آیند.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رضا

بگو از کدام سمت بتو می توان رسید از سمت جویبار از سمت باد صبای حافظ بگو خود بگو ما راه گم کردگان امروزیم دیروز بوسه ها رایگان بود و نشانی کوچه ها با نام گل و من..............

موژان

فاز شعرهات عوض شده... هنوز سختمه...