عکس

زمین آهسته شود

زمان آهسته تر

تو بچسبی تا ابد بر درگاه

بخندی

قدمهای من عکس بگیرد این لحظه را

کند ...سنگین

بخندم به ریش دنیا

به

 موج ها

طوفان ها

نگاه هایی که کند مانده اند

تا ثبت کنند

 ناگهانِ یک لحظه

                          بعد را

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

نه دیگه شاعر شدی. خیلی زیبا بود و لذت بردم