تکان تکان
می ريزند از من
خيسی شان چسبيده به نوک انگشتهايم
معلوم است.
بی آنها هم
انگورم!

/ 1 نظر / 2 بازدید