به هر عشوه

 دیگر

نه دردی از دردهای این شب

 دوا....

/ 1 نظر / 3 بازدید
سيا

حرمت نگه دار دلم ... گلم کين اشک ها خونبهای عمر رفته من است ... :)