از من

نشسته ام و در من

کسی می دود

بی که از خیابان های شلوغ بترسد

از چراغ های قرمز بترسد

از ماندن بترسد

می دود تا سرمای غریب روزهایی که طعم آهن می‌دهند

نشسته ام

و کسی در من می‌بافد

رنگ رنگ روزهای خاکستری را

تا آنجا که هنوز سر نینداخته بودم

کور نکرده بودم خنده‌های دلواپسی را

نشسته ام و در من

کسی نفس کم می‌آورد

تا دورها

می‌دود

و با تمام پل‌ها

تهران را به هم می‌رساند

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
دویست و شیش

چراغ قرمز را جدی بگیرید! این ها فقط برای شما یک نفر یا کسی که درون شما نشسته نیستند، دیگران دچار مشکل می شوند وقتی آن ها را رعایت نمی کنید!

حیف بودی، ولی ته کشید؛