سرخورده

سر ميز شام نشسته ای ٬ آرام و دلپذير٬ تلفن زنگ می زند٬گوشی را بر می داری ٬ سعی می کنی  نشان ندهی دهانت پر است٬ آقايی خيلی مؤدب احوالپرسی می کند می گويد از همکاران زنت است و می خواهد گوشی را به او بدهی .آنقدر مجذوب لحن جدی اش می شوی که بدون هيچ پرسشی گوشی را به همسرت می دهی و همينطور که شام می خوری زير چشمی نگاهش می کنی٬يادت هست که بعد از تلفنش با لبخندی اين روشنفکريت را حتماً گوشزد کنی...

اول سرخ می شود و با بهت نگاهت می کند٬بعد گوشی را قطع می کند و روی ميز می کوبد و می گويد  آن آقا يک مزاحم بوده که در همين چند ثانيه کلی فحش رکيک داده و به پخمگی تو خيلی چندش آور خنديده...

دستپاچه می شوی ٬ بعد عصبانی و بعد عصبانی تر ٬توی دلت فحش می دهی و پشت هم تصميم های احمقانه می گيری...آخرموقعی که همسرت بی صدا ظرفهای شام را می شويد سرت را زیر پتو می کنی ٬بالش را گاز می گيری و زار می زنی...     

/ 3 نظر / 2 بازدید
فرزاد

من جای طرف بودم کمر بندم رو می کشيدم و چنان تن زنم رو سياه می کردم که هوس کار کردن و همکار داشتن رو از سر بيرون کنه و بچپه تو همون مطبخ قورمه سبزيش رو درست کنه... بعد می رفتم سرم رو می کردم زير پتو و بالشو گاز می گرفتم و زار می زدم...

General

بله ! از قديم گفتند زن جماعت رو چه به سر کار رفتن ! تازه چه معنی داره زن با تلفن هم صحبت کنه ؟!!!

پويا ماندگار

ای بابا! چرا انقدر خشونت؟! تکليف دموکراسی چی ميشه اين جوری؟! من اگه زن داشتم از خدام بود يه شب آروم با اونی که دوسش دارم باشم! یه شب هم يه شبه!