اگر تمام خواب را زندگی کرده باشم

اگر بیداری کرده باشم تمام این خواب ها را

تو کدام سوی کابوس نیستی؟

دیوارهایی که چهارسویم کرده اند

کجای خواب بیدار می شوند؟

هر چشم که باز  کنم به پنجره

آتش می افتد به خواب

تو افتاده ای پشت در

و من هیچ گاه بیدار نمی شوم/ 1 نظر / 2 بازدید
سارا

خوب بود