خون بس

مردی را غلاف کن این بار

بگذار

           این تکه ی آسمان صاف بماند

مگذار

این بار

عروس را به تحفه ی برادری کشی

کِل بکشند

 

بیا تا کسی حواسش نیست

بی صدا

آشتی کنیم

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
پویا

شروعشو دوست داشتم خیلی.

...

مردی راغلاف کن این بار که عروس به تحفه ی برادر کشی کل کشید...

...

مردی راغلاف کن این بار که عروس را به تحفه ی برادر کشی کل کشید...