-تا ابد-شوخی بود.

روزی از جایی

همین مارهای آهنی

به خانه ی اول برم می گردانند

از پله های ریل....

برای آن روزم تاس بینداز.

/ 1 نظر / 16 بازدید