حظيان

اين همه آمدم...

راهی را که دراز می شود زير اين آفتاب

حرفی هم که ندارم

خوابت را هم که نديده ام

پسم بده...

اشتباه آمدم

   اين همه...

   

/ 1 نظر / 2 بازدید
پويا ماندگار

اگر خوابش را ديده بودی باز هم سر مي زدی به آن راه؟! من؟! منم خوابش را نديده راه افتادم! ما هم در کار نيست. نگرد! راستی! تو کجا؟! اينجا کجا؟!